Om ejendommen

AB Leif (og Leifsgade) er opkaldt efter Leif den Lykkelige. Leif blev født på Island og var søn af Erik den Røde og Tjodhilde. Ifølge islandske kilder var Leif den Lykkelige, den første der kom til Nordamerika, som han kaldte Vinland. Han indførte senere kristendommen på Grønland.

AB Leif har fælles gård med AB HAB. Det er en hyggelig oase med legeplads til børnene, grillplads og pavillioner samt mange flotte bede med træer og blomster. Derudover, er det muligt at benytte  tørrestativer. 

Der er cykelparkeringer og plads til barnevogne i kælderetagen.

Ejendommen har to store tagterrasser med borde og stole. Her får du en fantastisk udsigt udover byens tage og den københavnske skyline. Adgang sker via bagtrappen. 

Ejendommen fremstår meget velholdt og har fået udskiftet taget i 2007. l 2013, har vi udskiftet samtlige vinduer, fået facaderenovering i gården og mod gade, udskiftning af linoleum på samtlige fortrapper er planlagt i 2014.

Om foreningen

A/B Leif blev etableret i 1995 og er beliggende på adresserne Bergthorasgade 38-42, Leifsgade 13-15 og Halfdansgade 39-43 på Islands Brygge i København.

Huset bestod oprindeligt af 96 lejligheder og et erhvervslejemål, men i dag er foreningen dog reduceret til ca. 81 lejligheder p.g.a. mulighed for sammenlægning. Andelsforeningen er medlem af Grundejerforeningen på Islands Brygge (GIB) samt Foreningen Bryggenet. 

Som beboer i AB Leif kan du, mod betaling, købe P-licens som også er gyldig til det nye underjordiske P-anlæg. For at benytte sidstnævnte, er det nødvendigt, at tilkøbe chipnøgle. Yderligere info om priser, regler o.a. bedes rettes til Parkering København - Klik her

Gennem Bryggenet, er det muligt at få telefon, bredbånd og kabeltv til fordelagtige priser. Klik her for at komme til Bryggenets hjemmeside.

Det er muligt at købe vaskekort til fællesvaskeriet på hjørnet af Berthorasgade - Artillerivej. Dette købes på varmemesterkontoret.

 

 Husorden for A/B LEIF

Bergthorasgade 38-42, Leifsgade 13-15, Halfdansgade 39-43

 
En andelsboligforening er et miniature-samfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange ting, og det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til et godt klima blandt beboerne. Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og ejendommen.
 
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle kender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er samtidig et led i bestræbelsen på at skabe ro og orden for beboerne og holde ejendommen og friarealerne i pæn stand og dermed boligafgiften lavest mulig.
 
 
Affald: Køkkenaffald og lignende henkastes i containerne i gården. Storskrald kan anbringes i aflukket i gården ud for “den store port” i Bergthorasgade.
Byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.
 
Brandbare væsker: Disse skal altid opbevares efter gældende brandvedtægter og må aldrig henstilles på køkken- og hovedtrapper samt på loft eller kælderrum.
 
Cykler, barnevogne, legevogne og lignende må ikke henstilles på ejendommens trapper, opgange eller porte. Der henvises til stativerne i Halfdansgade og Bergthorasgade samt cykelkældrene i gården.
 
Fodring af fugle og katte samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt.
 
Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommen og heller ikke på tagterrasserne.
 
Gårdanlægget & tagterrasserne må benyttes af alle ejendommens beboere samt disses gæster.
 
Graffiti: Det er forbudt at tegne og male på ejendommens træ - og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens inventar. Overtrædelse medfører erstatningspligt for gerningsmanden. Skader anmeldes på ejendomskontoret.
 
Husdyr: Det er tilladt at holde husdyr, dog kun 1 hund pr. lejemål efter ansøgning hos bestyrelsen. Husdyret må ikke færdes i gården og må ikke genere andre med hverken støj eller lugt. Hvis husdyret er til gene for naboer eller andre beboere, medfører dette automatisk advarsler jf. gældende regler.  
 
Hoved-, køkkentrapper og porte må ikke benyttes til opbevaring og henstilling af affald og div. ting og
sager. Såfremt dette finder sted, vil det blive fjernet af
ejendommens personale og beboeren vil blive pålagt en straffeafgift på 200 kr. herfor. Ved gentagne tilfælde hæves afgiften dog til 500 kr. Døre og porte skal holdes aflåst således, at kun beboere har adgang. For at begrænse indbrud og tyveri mest muligt henstilles det til beboerne ikke at lukke folk ind i opgangene uden at have sikret sig, at disse har et lovligt ærinde. I regn, sne, frost og stormvejr skal alle vinduer i lofts - kælder- og trapperum holdes lukket.
 
Lofts & kælderrum: Du vil kunne få anvist et loft eller kælderrum til opmagasinering.
 
Motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne må ikke henstilles i gården.
 
Musik, TV, radio og anden støjende underholdning må kun udøves således, at den ikke er til gene for andre. Ved afholdelse af fest bør beboeren advisere de øvrige beboere i god tid.
 
Opvarmning: Af hensyn til ejendommens sundhed henstilles beboeren til at holde en rumtemperatur på min. 16 grader C. I vinterhalvåret må ventilerne aldrig være lukket helt til.
 
Støj: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj, eller på
nogen anden måde, er til gene for ejendommen eller
dens beboere. Brug af vaskemaskiner, boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem kl. 20.00 og 07.00.
 
Tagterrasserne: Iflg. brandvedtægterne er det strengt forbudt at benytte grill på tagterrasserne. Der henvises til grillen i gården
 
Tobaksrygning og brug af åben ild er forbudt på alle indendørs fælles arealer, dvs. opgange, lofter og kældre.
 
Udluftning må ikke foretages til trappeopgangene. Beboeren bør daglig lufte grundigt ud, så fugtskader i lejligheden undgås.
 
Overtrædelse: Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre eksklusion af foreningen. For lejere ophævelse af lejemål.
 
Vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2008
Afløb, vandhaner, vandlåse og cisterner:
Afløb samt disses vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lignende skal renholdes af beboerne for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler.
 
Antenne: Foreningen er medlem af ”Bryggenet”, men du har mulighed for at abonnere på Tele Danmarks kabel TV.
  
Forandringer: Nyt badeværelse? Køkken? Loftsbeklædning? Opsætning eller nedrivning af en væg? Uanset hvad du måtte finde på henvend dig først på ejendomskontoret med dit projekt og få at vide, hvad du må og ikke må og hvilke tilladelser og godkendelser, du skal have, før du går i gang.
 
Forsikring: Ud over vores ejendomsforsikring har vi en glas- og kummeforsikring. Henvend dig på ejendomskontoret hvis noget går i stykker.
 
Fremleje: Ønsker du at fremleje din lejlighed ud, skal du henvende dig til administrator for registrering af fremlejemålet. Se i øvrigt § 12 i foreningens vedtægter.
 
Grill: Grillen i gården er til fri afbenyttelse, men skal rengøres efter brug.
 
Nøgler: Ud over nøgler til din lejlighed får du udleveret 2 systemnøgler som passer til for - og bagtrappe, kælder- og loftsdøre, port i Leifsgade samt cykelkældrene i gården. Systemnøglerne kan/må ikke kopieres og må ikke overlades til uvedkommende. Ekstra systemnøgler kan købes på ejendomskontoret.
 
Sammenlægning af lejligheder: Se vedtægternes § 14.2 og 14.3.
 
Tørrepladser: Der er mulighed for at tørre tøj på de fælles tørrestativer i gården. Da vi er mange om at dele dem, opfordres du til ikke at have dit tøj hængende længere end højst nødvendigt.
 
Varmeregnskab: Regnskabet går fra 01.04. - 31.03. og aflæses sidst i marts af Techem.
 
Vaskeri: Der er mulighed for at benytte Bergthoras vaskeri. Vaskekort hertil kan bestilles på varmemesterkontoret.
 
Ventelister: Vi har tre. En ekstern, en intern samt en for hjemmeboende børn, dvs.. børn, der har folkeregisteradresse hos forældrene. Børn kan først komme i betragtning efter deres fyldte 18. år. Hvis barnet efter sit fyldte 18. år har været fraflyttet foreningen, kan pågældende ikke komme i betragtning under denne bestemmelse. Ønsker du en anden lejlighedstype end den du allerede har, herunder sammenlægning af lejligheder, kan du blive skrevet op på den interne venteliste. Denne har førsteprioritet. Kender du nogen, som du gerne vil hjælpe til en lejlighed, kan du indstille vedkommende til den eksterne venteliste. Der kan kun indstilles 2 personer ad gangen pr. andelshaver. Ventelisterne administreres af Boligexperten.

Foreningsvideo

Vi er i AB Leif bevidste om vigtigheden af at passe på miljøet. Derfor har vi affaldssortering  som sker i pavillionerne i gården. 

Husholdningsaffald: Skal i  containerne placeret i pavillionen.

Glas: Skal i de 2 plastkurve i pavillionen.

Batterier: Skal i batteribeholderen ved Pavillionen. 

Pap & papir: Skal i de respektive containere langs redskabsskuret overfor pavillionen.

Storskrald: Skal i i den store pavillion nede ved AB HAB.

Stort El-skrot: Skal i pavillionen nede ved AB HAB

Små elartikler: Skal i container der er mærket med: EL-Skrot

Hård plast: Skal i container mærket med: Hård plast

Mindre effekter som bøger, tøj, og andre genstande kan stilles i buret i pavillionen til genbrug.  

Byggeaffald er IKKE storskrald, og det må ikke afleveres i dagrenovationen, storskraldsrummet eller henstilles i gården. Her er det den enkeltes eget ansvar at få det fjernet og afleveret på genbrugspladsen.

Nærmeste genbrugsplads er:

 Vermlandsgade Genbrugsstation

Herjedalgade 2-4 

2300 København S

 

Åbningstider

Hverdage kl. 10.00 - 18.00 

Lør./søn- og helligdage kl. 10.00 - 17.00

1. maj og 5. juni kl. 10.00 - 17.00

 Lukket

Genbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar. 

Der kan ikke afleveres køkkenaffald og andet let fordærveligt affald samt stærkt støvende asbest.

Genbrugsstationen har et byttecenter. Det lukker en halv time før genbrugsstationens lukketid.